Nếu yêu thích đề tài chiến tranh thế giới lần hai, Raid: World War II sẽ